Utorak, 16 srpnja, 2024
spot_img

Zadnje objave

Možda vam se sviđa

Uvjeti za mirovinu na Balkanu, najduže rade Crnogorci

U Federaciji BiH i muškarci i žene stiču pravo na mirovinu sa navršenih 65 godina života i 15 godina radnog staža osiguranja, odnosno sa najmanje 20 godina staža ili kad navrše 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Za invalidsku mirovinu je potrebno utvrditi invaliditet, kao i da mirovinski staž pokriva najmanje trećinu radnog vijeka.

U Republici Srpskoj starosnu mirovinu stiču muškarci sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, ili sa 56 godina i 8 mjeseci života, uz 40 godina mirovinskog staža. Žene mogu u mirovinu sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, kao i sa 60 godina života i 40 godina staža, odnosno 58 godina života i 35 godina staža osiguranja.
Među omiljenim destinacijama gastarbajtera, zemljama u kojima je većina ostvarila dio radnog staža, svakako su razvijene ekonomije Zapadne Europe poput Njemačke, Austrije i Švicarske.

U Crnoj Gori se radi najduže na Balkanu
U Crnoj Gori se radi najduže na Balkanu

Njemačka

Za ostvarivanje prava po osnovu radnog staža u najvećoj europskoj ekonomiji, uvjet za starosnu mirovinu je isti za muškarce i žene, a to je da su navršili 65 godina života, da imaju najmanje pet godina staža osiguranja, i da su najmanje 12 mjeseci radili u Njemačkoj, dok se za osiguranike koji su rođeni poslije 1. siječnja 1947. godine starosna granica povećava.
U prijevremenu starosnu mirovinu može se otići sa 63 godine života, ali je potrebno i ukupno 35 godina staža, od čega bar 12 mjeseci u Njemačkoj. Kada je riječ o onima koji su rođeni između 1949. i 1963. godine, oni mogu u prijevremenu mirovinu sa navršene 62 godine života i 35 godina mirovinskog staža, uz isti uvjet da su najmanje 12 mjeseci radili u Njemačkoj. Za one rođene nakon 1964. godine, starosna granica za odlazak u mirovinu je 67 godina, čak i nakon 35 godina staža.
Kada je riječ o invalidskoj mirovini, uvjet je da je nastao gubitak radne sposobnosti, kao i 60 mjeseci staža osiguranja, od čega 36 mjeseci treba da bude u posljednjih pet godina od podnijetog zahtjeva.

Austrija

Kada je riječ o onima koji su radni staž stekli u Austriji, uvjet za starosnu mirovinu za muškarce je 65 godina starosti, dok je za žene 60 godina. I za jedne i za druge je uvjet najmanje 15 godina staža, od čega bi 12 mjeseci trebalo da bude ostvareno u Austriji.
Muškarci i žene, također, mogu u prijevremenu starosnu mirovinu prije 65, odnosno 60 godina života ukoliko su ostvarili 36 godina i šest mjeseci staža. Izuzetak od ovoga su žene rođene poslije 1. listopada 1957. godine i muškarci rođeni poslije 1. listopada 1952. godine i oni nemaju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu.
Kada je riječ o takozvanoj koridornoj mirovini, ona se trenutno priznaje samo muškarcima, i to sa navršene 62 godine života i 39 godina staža. Za žene će ova vrsta mirovine biti moguća tek od 2028. godine. Uvjet za invalidsku mirovinu je utvrđena invalidnost i 15 godina staža, od čega najmanje 12 mjeseci u Austriji, a u posebnim uvjetima je moguće steći invalidsku mirovinuu i sa manje od 15 godina staža.
Obiteljska mirovina pod određenim uvjetima mogu ostvariti udovica, udovac i djeca. Razvedena supruga može steći pravo na obiteljsku mirovinu samo u slučaju da je pokojni osiguranik bio dužan da je izdržava.

Švicarska

Kada je riječ o pravu po osnovu rada u Švicarskoj, muškarci odlaze u mirovinu sa 65 godina života i najmanje 12 mjeseci radnog iskustva osiguranja u toj zemlji, dok se kod žena razlikuje samo to što ovo pravo stiču sa navršene 64 godine života. I muškarci i žene mogu ostvariti pravo na prijevremenu mirovinu jednu ili dvije godine ranije, pod posebnim uvjetima.
Kada je riječ o invalidskoj mirovini, neophodan uvjet je utvrđena nesposobnost za rad od najmanje 40 posto ukoliko postoji nemogućnost uspostavljanja, održavanja ili poboljšavanja sposobnosti da se obavljaju redovni poslovi.
Obiteljsku mirovinu, pak, po osnovu rada u „zemlji čokolade i satova“ mogu ostvariti, pod određenim uvjetima, udovica, udovac, djeca i razvedena supruga.

Sretni umirovljenici ilustracija
Sretni umirovljenici ilustracija

Zemlje u regije

U Hrvatskoj muškarci odlaze u starosnu mirovinu sa navršenih 65 godina života i 15 godina radnog staža, a žene sa navršene 63 godine i, takođe, 15 godina staža. U prijevremenu mirovinu muškarci mogu otići sa 60 godina života i 35 godina radnog staža, dok žene sa 58 godina i 33 godine staža. Obiteljsku mirovinu, pod određenim uvjetima, mogu ostvariti udovica, udovac, djeca, razvedeni bračni partner i roditelj, očuh, maćeha, usvojitelj, unučad… Udovica, udovac ili djeca stupanjem u brak ili vanbračnu zajednicu mogu pod određenim uvjetima izgubiti pravo na ovu naknadu.

U Crnoj Gori starosnu mirovinu muškarci stiču sa 66 godina života i najmanje 15 godina radnog staža osiguranja, ili sa 61 godinom života ukoliko imaju 40 godina staža osiguranja. U prijevremenu mirovinu muškarci mogu otići sa 62 godine i šest meseci života, uz 15 godina osiguranja.
Što se tiče žena, one u starosnu mirovinu odlaze sa 62 godine i tri mjeseca života, kao i 15 godina staža osiguranja, ili sa 57 godina i tri mjeseca života, ukoliko imaju 37 godina i tri mjeseca radnog staža.
Pravno na starosnu mirovinu sa 20 godina radnog staža ima jedan od roditelja, bez obzira na godine starosti, ukoliko ima dijete sa teškim invaliditetom koji je korisnik osobne invalidnine, bez obzira na djetetove godine.

U Sjevernoj Makedoniji muškarac stiče pravo na mirovinu sa navršene 64 godine života i 15 godina staža, a žena sa navršene 62 godine života i 15 godina staža. Obiteljsku mirovinu pod određenim uvjetima mogu ostvariti bračni partner, razvedeni bračni partner, djeca, roditelj, očuh, maćeha i usvojitelj.

U Sloveniji se starosna mkirovina stiče sa 65 godina života i 15 godina radnog staža, ili sa 60 godina života i 40 godina radnog staža, i kod muškaraca i kod žena. Kod invalidske mirovine utvrđuje se stupanj invaliditeta (I, II, III kategorija). Što se obiteljske mirovine tiče, nju pod određenim uvjetima mogu da ostvare udovica, udovac, djeca, unuci, roditelj i usvojitelj.

Prijavite se na naš Newsletter

Popularno