Financa
Digitalni poslovni portal

Citati

Edukativni članci

Pojmovi po kategorijama

  • Svi pojmovi
  • Bankarstvo
  • Ekonomija
  • Financije
  • Fintech
  • Kreativnost
  • Management
  • Marketing
  • Osiguranje
  • Poznate ličnosti

Dilbertov princip

Scott Adams je autor i crtač poznatog satiričnog stripa “Dilbert”, koji već godinama, na satiričan način, “raskrinkava” i secira korporativni svijet i bizarne likove koji u njemu žive. U 90-tim godinama Adams je razvio vlastiti satirični “Dilbertov princip” kao odgovor na popularni “Peterov princip”, o kojem smo također pisali. I dok Peterov principThe Peter Priniciple […]

EBITDA

Što je EBITDA? EBITDA, ili zarada prije odbitka kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije, pokazatelj je profitabilnosti tvrtke, ali se koristi i kao dobra aproksimacija operativnog Cash Flow-a kompanije. EBITDA preciznije odražava operativnu profitabilnost kompanije jer isključuje utjecaj troškova financiranja (troškova kamata) i računovodstvenih troškova (kao što su troškovi amortizacije i deprecijacije, koji su računovodstvena kategorija) [...]

CBOE

Chicago Board Options Exchange (CBOEChicago Board Options Exchange (CBOE), je najveća burza opc…), je najveća burza opcija (engl. Options) u SAD. Na CBOE se trguje opcijama od preko 2.200 kompanija, 22 burzovna indeksa i preko 140 ETFETF je investicijski fond čijim se dionicama trguje na burz… (engl. exchange-traded funds). Chicago Board of Trade (CBOTChicago Board […]

Obveznice

Obveznica (engl. bond), ili zadužnica (obligacija), dužnički vrijednosni papir koji izdavatelja obvezuje na povrat pozajmljenih sredstava u određenom roku s određenom kamatom, koja se isplaćuje periodično ili se pribraja glavnici i isplaćuje o dospijeću. Obveznica je kreditni instrument i u biti je ugovor o kreditu. U slučaju da je izdavalac država, može služiti i kao […]

Bitcoin

Bitcoin je decentralizirana, distribuirana, anonimna platna mreža, a ujedno i virtualna kriptovaluta koju ta platna mreža koristi. Bitcoin platna mreža funkcionira pomoću kompleksnog algoritma (blockchain tehnologija) kojeg je izumio čovjek ili skupina ljudi pod pseudonimom Satoshi Nakamoto.   Transakcije u mreži Bitcoin (s velikim B) se bilježe u javnoj knjizi (popisu transakcija) koristeći vlastitu valutu, […]

Cash Flow

Novčani tijek (eng. cash flow) je povećanje ili smanjene količine novca i novčanih ekvivalenata kod poslovnog subjekta, ustanove ili pojedinca u određenom vremenu. Promjene u tijeku novca mogu se sagledavati s više gledišta, pa se tako kod operativnog novčanog tijeka uzima u obzir samo primitke i izdatke u svezi glavne djelatnosti kompanije, a isključuju prihodi [...]

4P marketinga

4P marketinga (poznato još i kao marketing mix) su četiri bitna čimbenika uključena u oglašavanje robe ili usluga. To su: proizvod (roba ili usluga, engl. Product), cijena (ono što potrošač plaća, engl. Price), promocija ( engl. Promotion), distribucija ( engl. placement, ili "place" kako se ponekad koristi) Koncept četiri P-a postoji od 1950-ih, a kako [...]

World Bank

Svjetska banka (eng. World BankSvjetska banka (eng. World Bank) prvotno je osnovana u svrhu…) prvotno je osnovana u svrhu financiranja obnove oštećenih zemalja nakon završetka Drugog svjetskog rata. Sastoji se od dvije institucije: Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Međunarodne udruge za razvoj (IDA). Svjetska banka sastavni je dio grupe Svjetske banke. Sjedište […]

Recesija

RecesijaRecesija (engl. recession) predstavlja povremena usporavanja… (engl. recession) predstavlja povremena usporavanja u privrednoj aktivnosti neke zemlje praćena istovremenim pogoršanjima opće ekonomske klime (pad realnog dohotka, porast nezaposlenosti, nizak stupanj iskorištenosti proizvodnih kapaciteta…). Recesija je manje duboka i ozbiljna od depresije. Ponavlja se u razdobljima od po nekoliko godina, uobičajeno započinje u jednoj zemlji i treba […]

Quantitative easing

Kvantitativno popuštanje (eng. Quantitative Easing), često skraćeno nazivano QE, predstavlja mehanizam koji središnjim bankama dopušta otkup vrijednosnih papira poput korporativnih i državnih obveznica s tržišta, što za posljedicu ima povećanje količine novca u optjecaju. Zamka likvidnosti Središnje banke u prošlosti su u pravilu koristile tradicionalnu monetarnu politiku čija je okosnica bila smanjivanje kamatnih stopa u […]

Kamatna stopa

Kamate su trošak, odnosno cijena koju plaćate za pozajmljivanje novca, ali i prinosPrinos (engl. Yield) se odnosi na zaradu ostvarenu na ulagan…, odnosno novac koji zarađujete štednjomU ponudama kreditnih institucija postoje različiti oblici i…. Drugim riječima, pozajmite li novac od banke, kamateKamata je cijena uporabe tuđih novčanih sredstava. Kamate … su iznos koji ćete platiti […]

VIX

VIXVIX je simbol i popularno ime za indeks volatilnosti Čikaš… je simbol i popularno ime za indeks volatilnosti Čikaške burze opcija – Chicago Board Options Exchange’s CBOEChicago Board Options Exchange (CBOE), je najveća burza opc… Volatility Indeks. Ovaj indeks je popularna mjera očekivanja volatilnosti (promjenjivosti, nestabilnosti) tržišta dionica, i računa se u stvarnom vremenu na […]

Valutna klauzula

Valutna klauzulaValutna klauzula je instrument zaštite kojom se iznos neke … je instrument zaštite kojom se iznos neke ugovorene veličine veže uz tečaj strane valute, a u ugovorima s kreditnom institucijom znači da se odobreni iznos (kredit) ili primljeni iznos (depozit/štednja) sredstava u domaćoj valuti tijekom ugovornog odnosa korigira za promjenu vrijednosti tečaja strane valute […]

Fiat novac

Riječ „fiat“ u ekonomiji se odnosi na monetarni koncept koji je u potpunosti promijenio način na koji ljudi koriste novac. Sama riječ dolazi iz latinskog jezika. Na naš jezik se može prevesti kao fraza „neka tako bude“. Cijeli koncept fiat novca proširio se svijetom u 20. stoljeću. Fiat novac (ili fiat valuta) je novac koji […]

Fintech

Ako želimo nekome na jednostavan način objasniti što je fintech možemo reći da je to aplikacija tehnologije koja rješava problem u financijskom sustavu ili gradi novu financijsku uslugu / inovaciju. Svaki put kad podižete novac na bankomatu, plaćate putem mobilnih aplikacija ili šaljete novac – vi zapravo koristite modernu uslugu fincteha koji omogućava zaobilaženje banaka. […]

Inflacija

InflacijaInflacija je povećanje opće razine cijena u određenom vre… je povećanje opće razine cijena u određenom vremenskom razdoblju koje obuhvaća cijelo gospodarstvo. Kada opća razina cijena poraste, određena valutna jedinica u stanju je kupiti sve manje proizvoda ili usluga, čime dolazi do smanjenja kupovne moći po novčanoj jedinici. Time valutna jedinica kao sredstvo razmjene i […]

Will Rogers

William Rogers (4. studenog 1879. – 15. kolovoza 1935.) bio je američki izvođač, glumac i šaljivi društveni komentator.

UCITS

UCITSUCITS* fondovi su oni otvoreni investicijskih fondovi** s ja…* fondovi su oni otvoreni investicijskih fondovi** s javnom ponudom*** čije je poslovanje prilagođeno EU direktivama. UCITS fondovi strože su i detaljnije regulirani te je njihovo poslovanje ujednačeno na razini cijele Europske unije. Pojednostavljeno, UCITS fondovi regulirani su i strukturirani na način da ulagaču koji nema posebna […]

Ekonomija stvaratelja

Ekonomija stvaratelja ( eng. Creator economy) je biznis klasa (poslovna klasa, sektor) koju čini više od 50 milijuna neovisnih kreatora online sadržaja.

DAX

DAXDAX (Deutscher Aktienindex ) je burzovni indeks koji se sast… (Deutscher Aktienindex ) je burzovni indeksBurzovni indeks, dionički indeks ili indeks burze je indeks… koji se sastoji od 40 najvećih njemačkih blue chip kompanija koje trguju na burzi u Frankfurtu. To je indeks ukupnog povrata. Cijene su preuzete s XetraXetra je tehnološka platforma za trgovanje […]

BaaS

Banking-as-a-service, skraćeno BaaS, slijedi istu logiku kao Software-as-a-service ( Saas) te Blokchain-as-a-service : to je model temeljen na pretplati koji se može prilagoditi uslugama koje korisnik koristi. Banking-as-a-Service pruža drugačije rješenje od tradicionalnog bankarskog softvera i prilagođava se potrebama tvrtki koje žele ponuditi bankarske usluge. Koristeći tri stupa – licencu, back office i API – […]

Aktiva

U Bilanci stanja poduzeća, aktivaU Bilanci stanja poduzeća, aktiva (eng. assets) predstavlja… (eng. assets) predstavlja protutežu pasivi i prikazuje imovinu tvrtke. Sastoji se od dvije temeljne grupe imovine: Osnovna sredstva (zgrade, strojevi, zemljišta ali i financijska ulaganja trajnog karaktera kao investicije ili kupljeni udjeli u drugim tvrtkama.) Uz to, u osnovna sredstva se ubrajaju i […]

Milton Friedman

Milton Friedman (1912. – 2006.) bio je američki ekonomist i nobelovac poznat kao najutjecajniji zagovornik kapitalizma slobodnog tržišta i monetarizma u 20. stoljeću. Jedno od njegovih najznačajnijih postignuća bio je stupanj u kojem su njegove teorije utjecale na vladinu politiku i javno mnijenje, kao i na ekonomska istraživanja.

ECL

ECLECL (eng. Expected Credit Losses) predstavlja iznos očekiva… (eng. Expected Credit Losses) predstavlja iznos očekivanih kreditnih gubitaka koje su (financijske) institucije dužne procjenjivati u skladu sa MSFI 9 (eng. IFRS 9) tj. Međunarodnim Standardom Financijskog Izvješćivanja broj 9. IFRS 9 – Financijski instrumenti, je standard koji uređuje klasifikaciju i mjerenje financijskih instrumenata. Važna karakteristika ECL […]

Leasing

Leasing (engl. lease), je relativno suvremena metoda financiranja i investiranja nastala u SAD 30-ih godina ovog stoljeća, a posebice se razvija i primjenjuje u svijetu od 50-ih godina nadalje. Naziv potječe od engleskog glagola “to lease” – dati u najam, zakup. Predmet leasinga mogu biti, a u praksi se najviše realizira, leasing investicijske opreme, prijevoznih […]

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija (EI ili EQ za “emocionalni kvocijent”) je sposobnost opažanja, tumačenja, demonstracije, kontrole, procjene i korištenja emocija za učinkovitu i konstruktivnu komunikaciju s drugima i odnos prema drugima.

Ugrađene financije

(eng. Embedded Finance) Ugrađene financije se odnose na integraciju financijskih usluga koje su integrirala nefinancijska poduzeća. Nedavni rast usluga ugrađenog financiranja poremetio je ulogu tradicionalnih bankarskih institucija. Donedavno su gotovo sve financijske interakcije, poput procesa zaduživanja ili plaćanja, bile moguće samo uz korištenje banaka.Danas, ugrađene financije(eng. Embedded Finance) Ugrađene financije se odnose na int… nude […]

Parkinsonov zakon

Parkinsonov zakon je aksiom koji kaže: “Posao se širi tako da popuni vrijeme koje je na raspolaganju za njegovo dovršenje.” Drugim riječima, stvari se teže završavaju kada se omogući više vremena za dovršetak, jer priprema zadatka postaje stresna i zastrašujuća.

Zadržana dobit

Zadržana dobit (engl. retained earnings) je dio vlasničke glavnice poduzeća, koji je nastao akumuliranjem – zadržavanjem dijela ostvarene dobiti iz prethodnih obračunskih razdoblja. Nalazi se u pasiviKod izrade bilance stanja poduzeća, pasiva je protuteža ak… bilance stanja i pokazuje vrijednost kapitala vlasnika običnih dionica. Na povećanje zadržane dobiti utječe neto dobit obračunskog razdoblja,a na smanjenje […]

Blockchain

Termin blockchain jednostavno se može prevesti na hrvatski jezik kao lanac blokova. Riječ je o podatkovnim blokovima koji su povezani u jednosmjerni lanac, i u kojem svaka nova karika, odnosno blok, zavisi o vrijednosti prve starije karike. Kako to obično biva u informatici kad je nužna sigurnost i određena razina privatnosti, povezivanje blokova u lanac […]

Bilanca uspjeha

Bilanca uspjeha (Račun dobiti i gubitka, eng. Profit & Loss statement) je financijsko izvješće u kojem se prikazuju prihodi i rashodi kompanije sa ciljem utvrđivanja rezultata poslovanja (ostvarene dobiti ili gubitka) u određenom vremenskom razdoblju. Prihodi se, generalno razvrstavaju u sljedeće grupe: Prihodi od prodaje robe i usluga (poslovni prihodi) — ova vrsta prihoda čini [...]

ETF

ETF je investicijski fond čijim se dionicama trguje na burzi. “Exchange Traded Fund” (ETF) na hrvatski možemo prevesti kao “Burzovno Trgovani Fond”. To znači da je imovina ETF fonda vrlo diverzificirani portfelj financijskih instrumenata – preko ETF-a možete ulagati u razna tržišta, robe, sektore ili dioničke indekse, kojima kao „mali“ privatni ulagač možda uopće ne […]

Joseph Schumpeter

Joseph Alois SchumpeterJoseph Alois Schumpeter (1883. – 1950.) bio je poznati eko… (1883. – 1950.) bio je poznati ekonomist te jedan od profesora na sveučilištu Harvard u SAD-u. Studirao je u Beču, gdje je 1906. godine stekao doktorat iz ekonomije. Nakon studija otišao je na specijalizaciju u Veliku Britaniju, gdje je 1907. upoznao britanskog ekonomista […]

Monetizacija

Izraz “monetizacija” može poprimiti različita značenja ovisno o kontekstu, ali suštinski monetizacija se odnosi na proces pretvaranja stavke koja ne donosi prihod u gotovinu.

Warren Buffett

Warren Buffett rođen je u Omahi 1930. Još u ranoj dobi razvio je interes za poslovni svijet i ulaganje, uključujući i tržište dionica.

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes je engleski ekonomist, novinar i financijer najpoznatiji po svojim ekonomskim teorijama (Keynesijanska ekonomija) o uzrocima dugotrajne nezaposlenosti.

Jamstvo

JamstvoJamstvo je odgovornost jedne osobe za obvezu koju druga osob… je odgovornost jedne osobe za obvezu koju druga osoba ima prema svojemu vjerovniku. Redovito se osniva ugovorom kojim se neka osoba (jamac; u mjeničnom odnosu aval) obveže vjerovniku da će ispuniti obvezu umjesto dužnika, ako je taj ne ispuni. Za neke obveze jamstvo je zakonom […]

Dividenda

DividendaDividenda je dio dobiti dioničkom društvu koji se isplaću… je dio dobiti dioničkom društvu koji se isplaćuje vlasnicima dionica. Kada dioničko društvo ostvari dobit (profit) u stanju je proslijediti dio dobiti svojim dioničarima. Dio dobiti koji nije isplaćen ponovno se ulaže u tvrtku i zove se “zadržana dobit”. Za isplatu dividende na raspolaganju je zadržana […]

Bilanca stanja

Bilanca stanjaBilanca stanja (eng. Balance Sheet) je sustavni pregled imov… (eng. Balance Sheet) je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na određeni datum. Sastoji se od dva sastavna dijela, aktive i pasive. Bilanca stanja je jedan od financijskih izvještaja koja obvezno godišnje sastavljaju trgovačka društva. Bilanca pokazuje financijski položaj društva, imovinu kojom raspolaže društvo, obveze […]

Valutni rizik

Valutni rizik (engl. foreign currency riskValutni rizik (engl. foreign currency risk) je rizik da će …) je rizik da će neka valuta imati manju (ili veću) vrijednost na tržištu u budućnosti. Najčešće je vezan uz promjenu vrijednosti neke valute (devalvacija ili revalvacija). Pojavljuje se u međunarodnim transakcijama izraženim u nestabilnoj valuti (izbjegava se u praksi […]

Stagflacija

U ekonomiji, stagflacija ili recesijska inflacijaInflacija je povećanje opće razine cijena u određenom vre… je situacija u kojoj je stopa inflacije visoka, stopa gospodarskog rasta usporava, a nezaposlenost ostaje stalno visoka. Predstavlja dilemu za ekonomsku politiku, budući da akcije usmjerene na smanjenje inflacije mogu pogoršati nezaposlenost. Izraz, izvedenicu od stagnacije i inflacije, općenito se pripisuje […]

Tržište kapitala

Tržište kapitala (engl. capital market), u užem smislu predstavlja skupni pojam za ponudu i potražnju vrijednosnica. U širem smislu tržište za svaku vrstu srednjoročno i dugoročno na raspolaganje stavljenih novčanih sredstava. Na tržištu kapitala javljaju se centralne i poslovne banke, burze, hipotekarne institucije, osiguravajuće kompanije i druge posredničke i investicijske institucije, čiji je zadatak direktno […]

Godišnja premija

Godišnja premija (engl. annual premium) označava: 1. u neživotnim osiguranjima premija utvrđena za trajanje osiguranja od godinu dana, bez obzira na stvarno trajanje rizika. Kod tzv. kratkotrajnih rizika (primjerice pojedinačno osiguranje robe u prijevozu ili pojedinačno osiguranje priredaba) za njih utvrđena premija nije godišnja premija, ali ne zbog toga što rizik traje samo određeno vrijeme, […]

Proof-of-stake i Proof-of-work

Dva osnovna principa prema kojima se radi verifikacija transakcija u blockchainTermin blockchain jednostavno se može prevesti na hrvatski … mreži su Proof of Work (PoW) ili Proof of Stake (PoSDva osnovna principa prema kojima se radi verifikacija trans…). PoW je originalni princip, koji je osmislio Satoshi Nakamoto i kojim je riješio problem vjerodostojnosti distribuirane knjige […]

Žiro račun

Žiro račun (engl. giro account) je račun preko kojeg vlasnik računa plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje svoja potraživanja. Saldo žiroračuna mora uvijek biti aktivan (vlasnik može raspolagati samo sredstvima s potražne strane računa). Prema zakonodavstvu nekih zemalja pravne i/ili fizičke osobe mogu imati samo jedan žiroračun. Pravne osobe (poduzeća, ostale organizacije) otvaraju ga […]

Xetra

XetraXetra je tehnološka platforma za trgovanje kojom upravlja F… je tehnološka platforma za trgovanje kojom upravlja Frankfurter Wertpapierbörse (FWB), Frankfurtska burza. Nudi elektroničko trgovanje dionicama, fondovima, obveznicamaObveznica (engl. bond), ili zadužnica (obligacija), dužni…, varantima i robnim ugovorima. Pokrenuta 1997. godine, većina svih transakcija u Njemačkoj odvija se putem Xetra trgovačkog mjesta: više od 90% cjelokupnog […]

Hipoteka

Hipoteka je stvarno pravo na tuđoj stvari koja ovlašćuje vjerovnika da zahtijeva namirenje svoje tražbine iz vrijednosti ostvarene prodajom stvari ako dužnik ne plati u roku tražbinu osiguranu hipotekomHipoteka je stvarno pravo na tuđoj stvari koja ovlašćuje …. Najčešće se temelji na nekretninama, ali je moguća i na pokretninama na kojima se vlasništvo stječe upisom […]

Peterov princip

The Peter Priniciple (Peterov principThe Peter Priniciple (Peterov princip) knjiga je autora Laur…) knjiga je autora Laurence J. Petera iz 1969., koja govori o  nedostacima načina na koji su ljudi promovirani na više pozicije unutar organizacija. Iako zamišljena kao satirička, ispostavilo se, naprotiv, da je osnovna ideja koja je u knjizi opisana – Peterov princip […]

Kvantitativno pooštravanje

Kvantitativno pooštravanje (QT) odnosi se na monetarne politike koje sužavaju ili smanjuju bilancu središnje banke.

Hedge fond

Hedge fondovi su investicijski fondovi kojima se aktivno upravlja. Upravitelji hedge fondova koriste širok raspon strategija, često uključujući kupnju posuđenim novcem i trgovanje ezoteričnim sredstvima, u nastojanju da nadmaše prosječne povrate ulaganja za svoje klijente. Smatraju se rizičnim alternativnim izborom ulaganja. Hedge fondovi zahtijevaju visoko minimalno ulaganje ili neto vrijednost, isključujući sviju osim bogatih klijenata, […]

Kamata

Kamata je cijena uporabe tuđih novčanih sredstava. Kamate su svota novca koju je dužnik po kreditu obvezan platiti u nekom vremenu – obično u godini dana.

Pasiva

Kod izrade bilance stanja poduzeća, pasiva je protuteža aktivi. Pasiva prikazuje izvore imovine, i najvažniji dijelovi pasiveKod izrade bilance stanja poduzeća, pasiva je protuteža ak… su: vlastiti kapital tuđi kapital i rezervirana sredstava ili rezervacije Pri tome je tuđi kapital najčešće u obliku zajma ili kredita, dok su rezervirana sredstva oblik vlastitog ili tuđeg kapitala […]

Deflacija

Deflacija je pojava suprotna inflaciji, a označava pad opće cjenovne razine. Deflacijska politika vlade označava njenu intervenciju u slučaju da ukupna ponuda nadmašuje potražnju te se ekspanzivnom kreditno-monetarnom i fiskalnom politikom utječe na povećanje potražnje i potrošnje. Deflacija odgovara vlasnicima novca čija imovina postaje sve vrjednija, ali istovremeno smanjuje potrošnju, što dovodi do porasta nezaposlenosti […]

Peter Drucker

Peter Drucker, općenito prihvaćen kao otac modernog menadžmenta, bio je autor, edukator i poslovni savjetnik. Njegova su djela uvelike doprinijela temeljima modernih poslovnih korporacija.

Amortizacija

Amortizacija je (u knjigovodstvu)  postupak postupnog umanjivanja vrijednosti imovine poduzeća (uz istovremeno prenošenje te vrijednosti na odgovarajuće potražne račune). Amortizacija se obračunava godišnje prema postupku predviđenim zakonom. Kad je riječ o osnovnim sredstvima, tada je amortizacija onaj dio osnovnih sredstava za koji se smatra da je fizički ili ekonomski potrošen. Osnovna joj je namjena da […]

CBOT

Chicago Board of Trade (CBOTChicago Board of Trade (CBOT), osnovana je 3 travnja 1848, i…), osnovana je 3 travnja 1848, i jedna je od najstarijih svjetskih burza opcija (engl. Options) i futures ugovora (engl. Futures) U srpnju 2007 godine, the CBOT se spojio Chicago Mercantile Exchange (CME) i formirana je CME Grupa.

Metaverse

MetaverseMetaverse (hrv. metaverzum) je koncept koji ponovno privukao… (hrv. metaverzum) je koncept koji ponovno privukao pažnju medija nakon što je Mark Zuckerberg objavio da će kompanija Facebook u sklopu rebrandinga promijeniti ime u Meta. Uz rebranding kompanije Zuckerberg je najavio i razvijanje vlastitog metaversa u kojem će korisnici moći održavati virtualne sastanke, posjećivati virtualne trgovine, […]

Adam Smith

Adam Smith se smatra ocem moderne ekonomije zbog kapitalnih dijela koje je napisao i utjecaja koji i danas ima.

Design thinking

Po definiciji design thinking („dizajnersko promišljanjePo definiciji design thinking („dizajnersko promišljanje…“) je produktivna povezanost racionalnog i intuitivnog razmišljanja, metoda kojom ćemo na kreativan način doći do ideje. Važno je da proces traženja problema i prezentiranje kreativnih solucija pri samom rješavanju budu izvedivi iz perspektive tehnologije, te isplativi gledajući tržište. O dizajnu kao načinu razmišljanja govori […]

Burzovni indeks

Burzovni indeks, dionički indeks ili indeks burze je indeks koji mjeri tržište dionica, ili podskup tržišta dionica, i koji pomaže ulagačima usporediti trenutne razine cijena dionica s prošlim cijenama kako bi izračunali efikasnost tržišta. Pregled Indeksa by FinancPedia Indeksi tržišta dionica mogu se segmentirati prema njihovoj metodologiji težine indeksa ili pravilima o tome kako se […]

EURIBOR

Krenuli ste u banku, želite se zadužiti za privatnu investiciju i bankar Vam je ponudio kamatnu stopu, koja se uvećava za EURIBORKrenuli ste u banku, želite se zadužiti za privatnu invest…. Financa.ba će pokušati razsjasniti šta je, kako se definira i zašto ga svi spominju. EURIBOR je skraćenica od engleskog izraza euro interbank offered rate. […]

SP 500

S&P 500 Indeks, ili Standard & Poor’s 500 Index je burzovni indeksBurzovni indeks, dionički indeks ili indeks burze je indeks… 500 američkih kompanija izlistanih na burzi. Radi se o indeksu baziranom na ponderiranoj tržišnoj kapitalizaciji. S&P 500 ne čini nužno lista 500 najvećih američkih tvrtki po tržišnoj kapitalizaciji, budući da postoje i drugi kriteriji za […]

API

API je skraćenica od Application Programming Interface i predstavlja skup definicija i protokola za izgradnju i integraciju aplikacijskog softvera. API-jiAPI je skraćenica od Application Programming Interface i pr… omogućuju vašem proizvodu ili usluzi komunikaciju s drugim proizvodima i uslugama bez potrebe da znate kako su implementirani. To može pojednostaviti razvoj aplikacije, štedeći vrijeme i novac. […]

Štednja

U ponudama kreditnih institucija postoje različiti oblici i modeli štednje, pa, primjerice, osim klasičnih depozita s unaprijed određenim iznosom koji se oročuje postoje i modeli koji omogućuju dodatnu uplatu sredstava za vrijeme trajanja ugovora, a moguće je ugovoriti i rentnu i namjensku štednju (stambena štednjaU ponudama kreditnih institucija postoje različiti oblici i…). Kao i kod […]

NFT

Kratica NFTKratica NFT sastoji se od tri riječi: “non-fungible token… sastoji se od tri riječi: “non-fungible token.” Engleski pojam “fungible” koristi se u ekonomiji i označava oblik imovine i stvari koje se mogu zamijeniti za drugu imovinu ili stvar iste vrijednosti. Najjednostavniji primjer za takav oblik imovine je novac, preciznije gotovina. Primjerice, novčanicu od 100 […]

NPL

Bankovni kredit smatra se lošim ako dužnik više od 90 dana nije platio ugovorene rate ili kamateKamata je cijena uporabe tuđih novčanih sredstava. Kamate …. Loši krediti nazivaju se i »nenaplativim potraživanjima«. Kredit koji se otplaćuje osigurava kamatni prihod koji je banci potreban za ostvarivanje dobiti i odobravanje novih kredita. Ako klijent 90 ili više […]

Great Resignation

The Great ResignationThe Great Resignation, fenomen poznat i kao “Veliki otkaz” (…, fenomen poznat i kao “Veliki otkaz” (engl. Big Quit) je ekonomski trend u kojem uposlenici dobrovoljno i masovno daju otkaz na poslu. Trend se pojavio početkom 2021. godine, primarno u SAD. Trend je  počeo kad je američka vlada odbila pružiti zaštitu radnicima kao […]

Yield

Prinos (engl. Yield) se odnosi na zaradu ostvarenu na ulaganju tijekom određenog vremenskog razdoblja. Izražava se kao postotak na temelju uloženog iznosa, trenutne tržišne vrijednosti ili nominalne vrijednosti vrijednosnog papira. Prinos uključuje zarađene kamateKamata je cijena uporabe tuđih novčanih sredstava. Kamate … ili dividende primljene od posjedovanja određenog vrijednosnog papira. Ovisno o procjeni vrijednosti (fiksne […]