Amortizacija

  156

  Amortizacija je (u knjigovodstvu)  postupak postupnog umanjivanja vrijednosti imovine poduzeća (uz istovremeno prenošenje te vrijednosti na odgovarajuće potražne račune).

  Amortizacija se obračunava godišnje prema postupku predviđenim zakonom. Kad je riječ o osnovnim sredstvima, tada je amortizacija onaj dio osnovnih sredstava za koji se smatra da je fizički ili ekonomski potrošen. Osnovna joj je namjena da osigura financijska sredstva u iznosu koji će osigurati barem zamjenu postojećih osnovnih sredstava. Razlikuje se funkcionalna (fizička) i ekonomska amortizacija. Kako se iznos amortizacije oduzima svake godine od porezne osnovice, način obračuna amortizacije utječe na odluku o načinu financiranja nabave opreme.

  U praksi to znači da organizacija prilikom kupovine novog osnovnog sredstva (mašine za proizvodnju, kamiona i sl.) definira stopu amortizacije, odnosno razdoblje planiranog korištenja tog sredstva. Npr. ako definiramo da je stopa amortizacije 20%, to znači da je taj stroj predviđena za upotrebu 5 godina (5*20%=100%), i da svake godine gubi 20% svoje vrijednosti, što računovodstvo prebacuje na trošak.

  U slučaju amortizacije kod obračuna putnih troškova misli se na nadoknadu za korištenje vlastitog vozila. Tj. računa se da dolazi do “trošenja” dijelova automobila i ova amortizacija je naknada vozaču za to trošenje.

  Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina amortiziramo ako:

  • se imovina  koristi duže od jednog obračunskog razdoblja
   imovina ima  ograničen vijek trajanja
  • se koristi u proizvodnji proizvoda, prodaji robe, pružanju usluga ili za administrativne svrha

  Zemljišta, šume, umjetnička djela, te dugotrajna financijska imovina se ne amortiziraju.

  Osnovica za obračun amortizacije može biti:

  • Trošak nabave
  • Trošak nabave umanjen za ostatak vrijednosti
  • Revalorizirana vrijednost

  Amortizacija zajma

  Osim gore opisanog pojma amortizacije imovine (koji se koristi u računovodstvu / knjigovodstvu), često se koristi i sintagma amortizacija zajma, koji označava otplatu ili servisiranje tog zajma.

  Amortizacija zajma (engl. loan amortization,) je postupak isplate obveza po zajmovima, tj. otplata glavnice i isplata pripadajućeg iznosa kamata. Za razliku od amortizacije obveznica, amortizacija dugoročnog zajma najčešće se obavlja višekratno (serijski).

  Pri tome su mogući razni oblici amortizacijskih planova (jednaki anuiteti, anuiteti s jednakim otplatnim kvotama ili pak tzv. varijabilni anuiteti) kao i određeni period prije početka amortizacije zajma kroz koji miruje obveza amortizacije zajma.