Bilanca uspjeha

  45
  Bilanca uspjeha - ilustracija

  Bilanca uspjeha (Račun dobiti i gubitka, eng. Profit & Loss statement) je financijsko izvješće u kojem se prikazuju prihodi i rashodi kompanije sa ciljem utvrđivanja rezultata poslovanja (ostvarene dobiti ili gubitka) u određenom vremenskom razdoblju.

  Prihodi se, generalno razvrstavaju u sljedeće grupe:

  • Prihodi od prodaje robe i usluga (poslovni prihodi) — ova vrsta prihoda čini osnovu poslovanja poduzeća
  • Financijski prihodi — ovu vrstu prihoda čine uglavnom prihodi od kamata i dividendi
  • Vanredni prihodi — ova vrsta prihoda nastaje po osnovu prodaje vrijednosnih papira, osnovnih sredstava za rad poduzeća, smanjenja obaveza i sl.
  • Revalorizacijski prihodi — nastaju po osnovu revalorizacije osnovnih sredstava, kapitala, financijskih plasmana i dr.

  Struktura rashoda je obično razvrstana na sljedeći način:

  • Poslovni rashodi — u poslovne rashode spada nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala, zarada, amortizacije i slično
  • Financijski rashodi — uglavnom su to rashodi po osnovu kamata ili negativnih kursnih razlika.
  • Vanredni rashodi — nastaju kao posljedica nepredviđenih poslovnih događaja na koje gospodarsko društvo ne može utjecati
  • Revalorizacijski rashodi — ova vrsta rashoda nastaje po osnovu revalorizacije kapitala

  Razlika prihoda i rashoda u promatranom razdoblju predstavlja financijski rezultat koji može biti pozitivan (dobit, profit) ili negativan (gubitak).