Kamatna stopa

    161

    Kamate su trošak, odnosno cijena koju plaćate za pozajmljivanje novca, ali i prinos, odnosno novac koji zarađujete štednjom. Drugim riječima, pozajmite li novac od banke, kamate su iznos koji ćete platiti za taj zajam. Položite li novac na štedni račun, kamate su iznos koji vam banka isplaćuje za vašu ušteđevinu.

    Kamatnim stopama taj se trošak ili prinos izražavaju kao postotak iznosa koji pozajmljujete od banke ili banci (smatra se da banci »pozajmljujete« svoju ušteđevinu).

    Sa aspekta banke, kamatne stope za novac koji banka pozajmljuje svojim klijentima, zovu se aktivne kamatne stope, dok se kamatne stope kojima banka obračunava i plaća kamatu za štednju svojim klijentima, zovu pasivne kamatne stope.